ကယ္တင္ရွင္သုိးထိန္းလုိလမ္းျပက်ဴး

>>>Download

VERSE 1
ကယ္တင္ရွင္သိုးထိန္းလုိလမ္းျပ ကုိယ္ေတာ္ ေစာင့္မရန္လုိပါ
စိမ္းလန္းက်က္စားရာတြင္ ေကၽြးေမြး ျပင္ဆင္ပါ ၿခံေတာ္ဖုိ႔ေလ

CHORUS 1
သန္႔ရွင္းေယ႐ႈ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္သည္ ကၽြႏု္ပ္ကုိ ၀ယ္ယူၿပီ
သန္႔ရွင္းေယ႐ႈ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ပုိင္မူ၏

VERSE 2
ကုိယ္ေတာ္ပုိင္ေသာေၾကာင့္ ကြယ္ကာပါ လမ္းေလွ်ာက္သြားစဥ္ လမ္းျပပါ
သုိးစုေတာ္ကုိ ျပစ္မွကြယ္ကာ လမ္းမွားေသာ္ လုိက္ရွာမူပါ

CHORUS 2
သန္႔ရွင္းေယ႐ႈ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဆုေတာင္းေသာအခါ
သန္႔ရွင္းေယ႐ႈ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဆုေတာင္းသံကုိ နားေညာင္းပါ

VERSE 3
ဆင္းရဲ၍ ျပစ္ႏွင့္ျပည့္ေသာ္လည္း လက္ခံမည္ဂတိရွိၿပီ
ကယ္တင္ရန္ ဂ႐ုဏာေတာ္ရွိ ေဆးေၾကာကယ္လႊတ္ရန္ စြမ္း၏

CHORUS
သန္႔ရွင္းေယ႐ႈ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ထံ လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲေစပါ
သန္႔ရွင္းေယ႐ႈ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ထံ လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲေစပါ

ENDING
သန္႔ရွင္းေယ႐ႈ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္သည္ ယခုတုိင္ေအာင္ ခ်စ္မူပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.