သန္႔ရွင္း၀ိညာဥ္ေတာ္မီးဆင္းသက္ပါ

>>>Download

သန္႔ရွင္း၀ိညာဥ္ေတာ္မီး ဆင္းသက္ပါ

VERSE 1
၀မ္းနည္းျခင္းမ်က္ရည္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းသက္ေသ
သန္႔ရွင္း၀ိညာဥ္ေတာ္မီး ဆင္းသက္ပါ
ေကာင္းခ်ီးသြန္းေလာင္းေန ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရဲ႕အရွင္
သန္႔ရွင္း၀ိညာဥ္ေတာ္မီး ဆင္းသက္ပါ

CHORUS
၀ိညာဥ္ (သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္)
၀ိညာဥ္ (သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္)
ၿငိမ္သက္ ေဘးရန္ခပ္သိမ္းကင္းဖုိ႔ရန္
၀ိညာဥ္ (သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္)
၀ိညာဥ္ (သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္)
သန္႔ရွင္း၀ိညာဥ္ေတာ္မီး ဆင္းသက္ပါ

VERSE 2
အုိ ဘ၀ခရီးလမ္းေတြ လက္တြဲေဖးမေန
သန္႔ရွင္း၀ိညာဥ္ေတာ္မီး ဆင္းသက္ပါ
အုိ ခ်ဳိးငွက္ရဲ႕အသြင္ ၿငိမ္သက္ေန႔ရက္ေတြ
သန္႔ရွင္း၀ိညာဥ္ေတာ္မီး ဆင္းသက္ပါ

VERSE 3
ေသမင္း၏အရိပ္တြင္ လႊမ္းကာ ဖိစီးသည္
သန္႔ရွင္း၀ိညာဥ္ေတာ္မီး ဆင္းသက္ပါ
အားအင္ျပည့္၀သည္ သခင့္အား ေတာင္းေလွ်ာက္သည္
သန္႔ရွင္း၀ိညာဥ္ေတာ္မီး ဆင္းသက္ပါ

ENDING
၀ိညာဥ္ ၀ိညာဥ္ ၀ိညာဥ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.