၀ိညာဥ္မ်က္စိဖြင့္ေပးပါ

>>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ
ေတးဆုိ  - Smaller


VERSE
ဘုရားဖန္ဆင္းေန႔သစ္မွာ သခင့္ထံပါးတုိး၀င္ကာ
တရားစကားမ်ား ဆင္ျခင္ မ်က္ေမွာက္မွာ ေမြ႕ေလ်ာ္မည္
ေမႊးႀကိဳင္ေသာယဇ္ ပူေဇာ္ရင္း သခင့္မ်က္ႏွာကုိ ရွာမည္
သြန္သင္ပါ ႏႈတ္ကပတ္စကားေတာ္ျမတ္

CHORUS
ဘုရားေကာင္းျမတ္ေၾကာင္း ေရတြက္ရင္း
ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကုိ ျမြက္ဆုိေနမည္
သခင့္ကုိ ခ်ီးမြမ္း၍ ကုိးကြယ္မည္
တရားေတာ္၌ အံ့ဘြယ္ေသာအရာမ်ား
ျမင္ႏုိင္မည့္အေၾကာင္း ဖြင့္ျပပါ
၀ိညာဥ္မ်က္စိဖြင့္ေပးပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.