ခ်ီးမြမ္းျခင္းသက္ေသ

>>>Download

ေရး ေရး
နာ နာ နာ နာ နာ

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ားအတြက္
သီဆုိေနမယ္ ဒို႔သီခ်င္း
၀မ္ေျမာက္ျခင္းနဲ႔ ဘုရားအတြက္ သက္ေသမ်ား
ပင္လယ္ျပာရယ္ ေတာင္စဥ္ေတြ မက်န္တယ္
ဂုဏ္ေတာ္ကုိေသ သီက်ဴး
ခ်ီးမြမ္းျခင္းနဲ႔ ဘုရားအတြက္ သက္ေသမ်ား သီဆုိမယ္
နာ နာ နာ နာ နာ

VERSE 2
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ ေပးဆပ္ခ်စ္ျခင္းအတြက္
သီဆုိေနမယ္ ဒုိ႔သီခ်င္း
လြတ္ေျမာက္ျခင္းနဲ႔ ဘုရားအတြက္ သက္ေသမ်ား
ၾကယ္စင္ေတြရယ္ တိမ္လႊာေတြ မက်န္တယ္
ဂုဏ္ေတာ္ကုိကြယ္ သီက်ဴး
ကယ္တင္ရွင္ရဲ႕ ျမတ္ေသာ ခ်စ္ျခင္းအတြက္

BRIDGE
လူမ်ဳိးတကာတုိ႔ ခုိကုိးရာ
ထာ၀ရကာလတုိင္ အတူရွိေသာဘုရား
စုိးစံလုိ႔ေနဘုရားျမတ္ နာမေတာ္ျမတ္ကုိ အတူတူခ်ီးမြမ္း
နာ နာ နာ နာ နာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.