ရွိသမွ်စြန္႔ျခင္းက်ဴး

>>>Download

VERSE 1
ကယ္တင္ပုိင္ရွင္ အကၽြႏ္ုပ္သည္
ရွိသမွ်စြန္႔၍ လုိက္မည္
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သည္ အကၽြႏု္ပ္၏
လမ္းျပကြယ္ကာရွင္ျဖစ္သည္

CHORUS
ရွိသမွ်စြန္႔၍ လက္ေတာ္သုိ႔ အပ္မည္
ရွိသမွ်ကုိ ကုိယ္ေတာ္လက္သုိ႔ ကၽြႏု္ပ္သည္ အပ္မည္

VERSE 2
ေနာင္တရလ်က္ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္
ကုိယ္ေတာ္ထံသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္လွ်င္
ကၽြႏ္ုပ္ဆုေတာင္းျခင္းကုိ နားေညာင္း
သန္႔ရွင္း၀ိညာဥ္ေတာ္သြန္းေလာင္း

VERSE 3
ကၽြႏု္ပ္အသက္ဆံုးသည္တုိင္ေအာင္
ကယ္တင္ျခင္းသီခ်င္းဆုိမည္
ေကာင္းကင္ဆိပ္ကမ္းေရာက္သည့္တုိင္ေအာင္
၀မ္းေျမာက္၀ါၾကြားရာျဖစ္၏

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.