ဦးစြာရွာ

>>>Download

VERSE
ရွာထားလုိက္ ေရွးဦးစြာ ေနာင္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးတာ
ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသာ အရာရာေတြထက္ ဦးစြာရွာ
ပံုအပ္လုိက္ ကုိယ့္အမႈအရာ ႀကံဳေတြ႕မယ့္ ေရွ႕အသက္တာ
လံုၿခံဳတဲ့ သခင့္အရိပ္မွာ ခုိလႈံသူအတြက္ ေစာင့္ေရွာက္ထား

PRE-CHO
ခရီးဆံုးရဲ႕ အစတစ္ဖက္မွာ ထာ၀ရကာလေရာက္တဲ့အခါ
အခ်ိန္လြန္ေနာင္တမ်ဳိး မႀကံဳေစဖုိ႔အတြက္ပါ
ရွင္သန္တုန္း ကုိယ့္ဘ၀မွာ အသက္လမ္းအေျဖမွန္ အသင့္ရွိထား
ဦးစြာရွာထား အသက္ထာ၀ရ

CHORUS
ရွုာ အခ်ိန္တုန္း ဦးစြာရွာ ခႏၶာအသက္မခြဲခင္မွာ
ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ အေျဖမွန္ ရွာထားပါ
ကမၻာေျမျပင္ထဲ ၾကြလာကာ အေသခံအေသြးသြန္းသူအား
အရွင္သခင္ျဖစ္ ေတြ႕ေအာင္ရွာ အခ်ိန္ရွိတုန္း ဦးစြာရွာ

BRIDGE
အုိ တစ္လမ္းတည္းပဲ လမ္းက်ဥ္းလြန္းတဲ့
အသက္လမ္းေပါ့ကြယ္ အေျဖေတြ႕ဖုိ႔အတြက္ ရွာထားလုိက္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.