ျမန္မာျပည္ကုိခ်စ္ပါ

>>>Download

လွပေနဒုိ႔ျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေနဒုိ႔ေျမ
ေနခ်င္ဖြယ္ ဒုိ႔ျမန္မာျပည္
စိမ္းလန္းေနေတာေတြ ေအးျမေလညႇင္းေတြ
အျပာေရာင္ ေကာင္းကင္ရယ္

(လူမ်ဳိးဘာသာ စကားစံုေန ဓေလ့စံုေတြ တကယ္ခ်စ္စရာေပ
 အဆင့္အတန္းမတူလည္း ညီရင္းအစ္ကုိေတြ
 စိတ္၀မ္းတူညီ ခ်စ္စဖြယ္)

အၿမဲတမ္း ၾကြယ္၀ေန သံုးလုိ႔မကုန္ဘူးေလ
စံုလင္ေန ဒုိ႔ျမန္မာျပည္
ထူးျခားသဘာ၀ေတြ ရရွိလုိ႔ထားတယ္
ဒါေတြဟာ ဘယ္သူ႕ေၾကာင့္လဲ

ဒုိ႔ျပည္ (ဒုိ႔ခ်စ္တဲ့ေျမ ဘုရားေကာင္းခ်ီး မဟုတ္လား)
ဒုိ႔အတြက္ (ေက်းဇူးႀကီးတဲ့ ဘုရားေကာင္းခ်ီးမဟုတ္လား)
ဒါေၾကာင့္ ဒုိ႔ျမန္မာျပည္ကုိ ခ်စ္ပါ (ခ်စ္ပါ)
ဒုိ႔ျမန္မာျပည္ကုိ ခ်စ္ပါ (ခ်စ္ပါ)
ဒုိ႔ျမန္မာျပည္ကုိ ခ်စ္တတ္ပါ

ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ေကာင္းခ်ီးေပးပါ
ဦးေဆာင္သူကုိ ေကာင္းခ်ီးေပးပါ
တရားမွ်မႈနဲ႔ လြတ္လပ္ျခင္းဟာ ဘုရားလက္ထဲမွာရွိတယ္
အားငယ္သူနဲ႔ ဆင္းရဲသူကုိ
ေမတၱာေလးေတြ မွ်ေ၀ေပးပါ
ဆံုးျဖတ္ျခင္းနဲ႔ ျဖစ္တည္ျခင္းဟာ ဘုရားလက္ထဲမွာရွိတယ္

ညီအစ္ကုိခ်င္းကုိ (ေကာင္းခ်ီးေပးပါ)
ျပည္သူခ်င္းကုိ (ေကာင္းခ်ီးေပးပါ)
သေဘာ၀ကုိ (ေကာင္းခ်ီးေပးပါ)
ျမန္မာျပည္ႀကီးကုိ (ေကာင္းခ်ီးေပးပါ)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.