ခ်ီးမြမ္းသီဆုိ

>>>Download

VERSE 1
စံုလင္တဲ့ အေသြးေရာင္နဲ႔ တူညီတဲ့အၿပံဳးေတြအတြက္
ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္း
ေရေျမရယ္ေတာေတာင္နဲ႔ ရာသီေႏြမုိးေဆာင္းအတြက္
ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္း

CHORUS
ဖန္ဆင္းျခင္းအရာမ်ားအတြက္ ခ်ီးမြမ္းလ်က္ သီခ်င္းဆုိ
ဖခမည္းေတာ္ႏွင့္ သားေတာ္ သန္႔ရွင္း၀ိညာဥ္ေတာ္ကုိ
ထုိအေကာင္းဆံုးအရာမ်ားအတြက္ ခ်ီးမြမ္းလ်က္ သီခ်င္းဆုိမည္
လာၾက ခ်ီးမြမ္း ထုိအရွင္ကုိ
(လာၾက ခ်ီးမြမ္းဆုိ လာၾက ခ်ီးမြမ္းဆုိ လာၾက ခ်ီးမြမ္းထုိအရွင္ကုိ)

VERSE 2
ေ၀ဟင္ယံမုိးျမင့္ထက္ အေရာင္စံုတဲ့ ေက်းငွက္အတြက္
ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္း
ထာ၀စဥ္ စီးဆင္းဆဲ ခ်ဳိၿမိန္သက္စမ္းေရအတြက္
ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္း

VERSE 3
သန္းေခါင္ယံညခ်မ္းအခ်ိန္နဲ႔ သာယာတဲ့ေန႔သစ္အတြက္
ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္း
သက္မဲ့အရာအားလံုးနဲ႔ သက္ရွိအရာအားလံုးအတြက္
ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္း