ခ်ီးမြမ္းထုိက္တဲ့ေက်းဇူးေတာ္

>>>Download

VERSE 1
အေရွ႕ဘက္က ေနမင္းႀကီးနဲ႔အတူ ေလေျပေလညႇင္းေတြ
ႏွလံုးသားထိေအာင္ ေအးျမမႈကုိေပး
ေန႔သစ္တစ္ေန႔တာ အစျပဳဖုိ႔ရာ သခင္ဘုရားပုိ႔ေဆာင္ေန
ခ်ီးမြမ္းလုိက္ပါ ေက်းဇူးတရားအတြက္ေလ

VERSE 2
စား၀တ္ဖုိ႔အရာ အေၾကာင့္အၾကမရွိေအာင္ သခင္ေကၽြးေမြးေနေပး
ယေန႔ထက္ထိေအာင္ ငတ္မြတ္ျခင္းမွေ၀း
ေဘးဒုကၡေတြ ေသာက ျပႆနာ မႀကံဳဖုိ႔ ေစာင့္ေရွာက္ေပး
ခ်ီးမြမ္းထုိက္တာ ေက်းဇူးတရားအတြက္ေလ

CHORUS
အခက္အခဲ ျပႆနာႀကံဳတုိင္းေလ သခင္ဘုရားပဲ ကူညီေပးေန
ဆင္းရဲဲျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္မႈကုိေပး
သခင္ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစ သခင္ေပးတဲ့ ဒီဥာဏ္စြမ္းေတြ
အသံုးျပဳရင္းသာ သခင့္အတြက္ ဆက္ကပ္မေလ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.