ေသာကမီးၿငိမ္းဖုိ႔ရန္

>>>Download

VERSE 1
အသက္လမ္းမုန္တုိင္းၾကမ္း တုိက္ခတ္ေသာခဏ ကၽြႏု္ပ္စိတ္မွာ
ၿငိမ္သက္ျခင္း အလ်င္းမရွိ စိတ္ေလေပြပမာ လႈပ္ရွားလာ
ေလမွာလြင့္ သစ္ရြက္ပမာ အမွန္းအဆမရွိပါ ထုိစဥ္အခါ
စိတ္ႏွလံုးေၾကာင့္ ေသာကမီးေတြ ပူေလာင္လာ

CHORUS
ေသာကမီးၿငိမ္းဖုိ႔ရန္ အတတ္ႏုိင္ဆံုး ႀကိဳးစားသည့္အခါ
စိတ္ဘ၀င္ႏွလံုး ေအးခ်မ္းေစရန္ ခရစ္ေတာ္ရွင္သာ အဓိက
ဘုန္းေတာ္အား ခ်ီးမြမ္းကာ အသက္တာလမ္းမွာ ကုိယ္ေတာ္အား
အစဥ္သတိရ ၿငိမ္းခ်မ္းဖုိ႔ရန္ ျမင္လာတာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.