ငါေမွ်ာ္လင့္ျခင္းတည္ရာေက်ာက္ျမတ္

>>>Download

VERSE 1
ငါေမွ်ာ္လင့္ျခင္း အျမစ္တည္ရာ
ေယ႐ႈအေသြးျမတ္၌သာတည္
ငါတည္ေဆာက္ေသာ အက်င့္တုိ႔ မမွီႏုိင္
သန္႔ရွင္းနာမေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီ

CHORUS
ငါခုိလႈံရာေက်ာက္ ခရစ္ေတာ္သာ
အျခားမရွိ ပုိင္စုိးေသာအရွင္
အျခားတည္ရာရွိရွိ သဲႏုန္း
အုိ တည္ၿမဲေသာေက်ာက္
ကုိးစားရာ တည္ၿမဲေက်ာက္ေဆာင္
အုိးအုိ တည္ၿမဲေသာေက်ာက္
အျခားမရွိႏုိင္ ပုိင္စုိးေသာအရွင္

VERSE 3
မ်က္ႏွာေတာ္အလင္း လႊဲသြားမူလွ်င္
ကုိယ္ေတာ္ဂ႐ုဏာေတာ္သုိ႔ ခုိ၀င္
ရင္ဆုိင္မုန္တုိင္း လႈိင္းမ်ားၾကမ္းလည္း
ကၽြႏ္ုပ္ေက်ာက္ဆူး ခုိင္ခံ့မူၿပီ

BRIDGE
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းတုိ႔ အျမစ္တည္ရာ
ေယ႐ႈအေသြးျမတ္၌သာတည္
ငါေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျမစ္တည္ရာ (တည္ၿမဲေသာေက်ာက္)
တည္ၿမဲေက်ာက္ (ၿမဲေသာေက်ာက္)
ၿမဲေသာေက်ာက္ (ၿမဲေသာေက်ာက္) ဟူး
တည္ၿမဲေက်ာက္ (ၿမဲေသာေက်ာက္)
ၿမဲေသာေက်ာက္ (ၿမဲေသာေက်ာက္) ၿမဲေသာေက်ာက္

VERSE 4
ဂတိပဋိညာဥ္ျမတ္တည္ၿပီ
ေရလႊမ္းအားႀကီး ပတ္လည္ၿပိဳလည္း
ကုိယ္ေတာ္သာလွ်င္ ေဖးမမူၿပီ
ငါေမွ်ာ္လင့္ျခင္း မွီ၀ဲရာအရွင္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.