အပ္ႏွံထားလုိက္

>>>Download

VERSE 1
ဘ၀ခရီးလမ္းထဲ အခက္ေတြ႕ရင္ကြယ္
ကုိယ့္အစြမ္းအစနဲ႔ေတာ့ မေျဖရွင္းလုိက္နဲ႔
(ရွင္းလုိက္တုိင္း ျပႆနာေတြ မေပ်ာက္သြားဘဲနဲ႔
 ပုိမုိ ႐ႈပ္ေထြးလုိ႔ အခက္ႀကံဳေနမယ္)

VERSE 2
ႀကံဳေတြ႕ရမယ့္ ကုိယ့္အမႈအရာအတြက္
သခင္ဘုရားရဲ႕ လက္၌ အပ္ႏွင္းထားလုိက္
(ကုိးစားလုိက္ ဘုရားသခင္ထံ အရာအားလံုးအတြက္
 ယံုၾကည္စြာ စိတ္ခ် သက္ေသထူမယ္)

CHORUS
အပ္ႏွံထားလုိက္ လုိက္မေျဖရွင္းနဲ႔
ဘုရားသခင္သိတယ္ သင့္ရဲ႕အခက္အခဲ
ေလာကႀကီးမွာ ႀကံဳေတြ႕သမွ်အရာဟာ
ဘုရားအခြင့္ေတာ္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေနတာ
ကုိယ့္၀န္ထုပ္ေတြအကုန္လံုး ဘုရားသခင္တာ၀န္ထားစမ္းပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.