အေသြးသြန္းျခင္းမရွိလွ်င္

>>>Download

VERSE
ကမၻာေလာကအတြက္ သခင္ျပဳခဲ့တဲ့
အျပစ္ေၾကြးမ်ားအတြက္ အသက္ကုိ စေတးရွာတယ္
ကရာနီကုန္းထက္ သူ႕အေသြးနဲ႔ အျပစ္ေတြ စင္ၾကယ္ အုိ
(သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္ ျဖဴစင္လြန္းပါတယ္
 လူသားအျပစ္နဲ႔ မထုိက္တန္လည္း
 ကားတုိင္က ေသြးစက္
 ေလာကီလူသားအတြက္ ေရြး၀ယ္ခဲ့)

CHORUS
ညစ္ညမ္းမႈေတြနဲ႔ လႊမ္းၿခံဳတဲ့ အျပစ္ေတြရယ္
ဦးေခါင္းကေန ေျခဖ၀ါးတုိင္ေအာင္ ျပည့္ႏွက္လုိ႔ေနတယ္
ပညတ္အက်င့္တရားလည္း မလုိက္ေလွ်ာက္ႏုိင္ခဲ့တယ္
အျပစ္အခအတြက္ ေသျခင္းတရားက ႀကိဳေနတယ္ အသင့္ပဲ
အေသြးသြန္းျခင္းသာ မရွိခဲ့ရင္
အျပစ္လႊတ္ျခင္း ဘယ္ရွိႏုိင္မလဲ
အသက္စြန္႔မႈ သခင္မျပဳခဲ့ရင္
ဒုိ႔အသက္၀ိညာဥ္ မရဏာငရဲမွ မလႊတ္ႏုိင္တဲ့
အစဥ္ထာ၀ရပဲ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.