႐ုန္းထြက္ခဲ့

>>>Download

ေဟး ေရး

VERSE 1
ျဖားေယာင္းမႈေတြ ေထြျပား ေလာကႀကီးအလယ္မွာ
တပ္မက္မႈေတြမ်ားစြာ ေန႔ရက္တုိင္းႀကံဳရ
အႀကိဳက္ေတြ႕မယ္ လုိက္သင့္တဲ့ လမ္းထဲ လုိက္ပါ့မလား

VERSE 2
ျငင္းဖုိ႔မျဖစ္ႏုိင္စရာမ်ား ဆံုးျဖတ္အခက္ႀကံဳရ
အေသြးအသားရဲ႕အလုိလုိက္မိဖုိ႔ ဆြဲအားႀကီးလြန္းလုိ႔
ေလာကႀကီးရဲ႕ မၿမဲတတ္တဲ့ လမ္းထဲေလွ်ာက္ေနမလား

CHORUS
လမ္းက်ဥ္းထဲကုိ ေလွ်ာက္ဖုိ႔အတြက္ ဘုရားျမတ္ဖိတ္ေခၚထား
အသက္လမ္းဟာ က်ဥ္းလြန္းလည္း အဆံုးသတ္ လွပသြား
ေလာကသားေတြအကုန္လံုး ဘုရားရဲ႕ေမတၱာအား
အခမဲ့ လက္ခံဖုိ႔အတြက္ စဥ္းစားဖုိ႔လုိလား
တပ္မက္မႈနဲ႔ အတၱလမ္းထဲက ႐ုန္းထြက္ခဲ့ပါလား

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.