ဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ကုိယ္စြမ္းသမွ် ကုိးကြယ္မည္

>>>Download

ေတးေရး - စ၀င္းျမင့္ေထြး
ေတးဆုိ  - Glory

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ သုိးထိန္း
ကုိယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္ လမ္းျပရွင္
ခုိလႈံရာ ကၽြႏ္ုပ္ေက်ာက္ေဆာင္
ကၽြနု္ပ္၏အနားမွာ အၿမဲရွိသည္

VERSE 2
ကုိယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္၏အရွင္
ကုိယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ သခင္
အျပစ္ႏြံမွ ေရြးႏႈတ္သန္႔ရွင္းသူ
ကုိယ္ေတာ္သည္ ဘုန္းႀကီးေသာအရွင္

CHORUS
အစဥ္ ထာ၀ရဘုန္းႀကီးျခင္းျဖင့္ စုိးစံမူအရွင္
အစဥ္ ထာ၀ရဆက္ဆက္ဘုန္းႀကီးေစ
႐ုိေသ ျပပ္၀ပ္လ်က္ ေရွ႕ေတာ္သုိ႔ တုိး၀င္ပါ၏
ဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ကုိယ္စြမ္းရွိသမွ် ကုိးကြယ္မည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.