ခ်ီးမြမ္းရာအရပ္

>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ
ေတးဆုိ  - Brayton Youth

VERSE
ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ ျပည့္ေနေသာခါ သခင့္ဘ၀င္ၾကည္ႏူးကာ
ၿငီးတြားျခင္းႏွင့္ျပည့္ေနေသာအခါ လံုး၀ မႏွစ္သက္ပါ
ခ်ီးမြမ္းျခင္းယဇ္ပလႅင္တည္ေသာအခါ အားရႏွစ္သက္ကာ
သခင္ရွိရာ ခ်ီးမြမ္းရာအရပ္ ဘုန္းရွိေနတာ

CHORUS
ဘုန္းတန္ခုိး ျပည့္လွ်ံ တုိ႔ေနရာ          (ဘုန္းတန္ခုိးျပည့္လွ်ံကာ)
သခင့္မ်က္ေမွာက္ေတာ္ လြမ္းမုိးကာ   (သခင့္မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွာ)
သခင္ႏွင့္ေမြ႕ေလ်ာ္ သခင္ႏွင့္စားေသာက္ကာ (ဟာေလလုယာ)
ႏွလံုးသားအတြင္းလူ အစြမ္းခြန္အား   (ႏွလံုးသားအတြင္းလူဟာ)
ၿမဲၿမံ ခုိင္ခန္႔ရင့္က်က္လာ သခင္ႏွင့္ ပုိ အကၽြမ္း၀င္လာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.