ခ်ီးမြမ္း၍ ဂုဏ္ျပဳမည္

>>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ
ေတးဆုိ  - Everglades

VERSE
သခင့္ရဲ႕ေရွ႕ေတာ္မွာ အၿမဲတမ္းပဲရွိခ်င္
သခင္ႏွင့္ေ၀းရာ လံုး၀ မေနခ်င္ပါ
သခင့္ရဲ႕စကားသံ အၿမဲတမ္းပဲ ၾကားခ်င္
ဖြင့္ေျပာပါ အရွင္ဘုရားရဲ႕ နက္နဲအရာမ်ား / ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မ်ား

CHORUS
အကၽြႏ္ုပ္၀ိညာဥ္ အားကုိးရာဟာ
ေကာင္းျမတ္၍ အသက္ရွင္ ေယ႐ႈဘုရားသာ
သက္ဆံုးတုိင္ (သက္ဆံုးတုိင္)
အစဥ္ကုိးကြယ္မည္
အခ်ိန္တုိင္း ခ်ီးမြမ္း၍ ဂုဏ္ျပဳမည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.