အေသြးေတာ္တန္ခုိး

>>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ
ေတးဆုိ  - ေစာ၀င္းလြင္

VERSE
(သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္သည္
 ကၽြႏု္ပ္အျပစ္အားလံုးတုိ႔ကုိ
 လက္၀ါးကားတုိင္ေပၚတြင္ ေဆးေၾကာခဲ့ၿပီးၿပီ)

CHORUS
အေသြးေတာ္တန္ခုိးသည္ အကၽြႏု္ပ္ကုိ
သန္႔ရွင္းေျဖာင့္မတ္သူ ျဖစ္ေစၿပီ
အတားအဆီးမရွိ သခင့္မ်က္ေမွာက္သုိ႔
တုိး၀င္ခြင့္ေပးၿပီ

BRIDGE
စာတန္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းထဲမွ ကၽြႏု္ပ္ကုိ လြတ္ေျမာက္ေစၿပီ
စာတန္လွည့္စားျခင္းမွ ကင္းေ၀းေစၿပီ
စာတန္ေထာင္ေခ်ာက္ထဲမွ ကြယ္ကာေစၿပီ
ခ်ီးမြမ္းပါသည္ အေသြးေတာ္သည္
ကၽြႏု္ပ္အတြက္ လံုေလာက္ေပ၏

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.