ကၽြႏု္ပ္ဆာငတ္

>>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ
ေတးဆုိ  - လင္းဒါ

VERSE
သခင္ဘုရား၏ မ်က္ႏွာေတာ္ကုိ အခ်ိန္တုိင္းမွာ ျမင္ေတြ႕ခ်င္
သခင္၏ ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ လႊမ္းမုိးေတာ္မူပါ
သခင္ဘုရား၏ ေမတၱာေတာ္ကုိ အခ်ိန္တုိင္းမွာ ခံစားခ်င္
သခင္၏ တန္ခုိးေတာ္ႏွင့္ တုိ႔ထိမူပါ

CHORUS
ကၽြႏု္ပ္ဆာငတ္ အတမ္းတဆံုးအရာဟာ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္တစ္ပါးသာ
ကၽြႏ္ုပ္အခ်စ္ဆံုး အားကုိးထုိက္သူဟာ
ေယ႐ႈဘုရား တစ္ပါးတည္းသာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.