သခင္သိေနတာ

>>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ
ေတးဆုိ  - Brayton Youth

VERSE 1
အေကာင္းဆံုးေသာေလာကအရာမ်ားထက္ ေကာင္းျမတ္ေသာ ေကာင္းကင္အဖ
ေက်းဇူးဂ႐ုဏာ ႏွလံုးထဲကရွိေနေသာအရာ
ႏႈတ္သက္သက္ျဖင့္ ဖြင့္ေျပာ၍ မတတ္ပါ
အတြင္းႏွလံုးသားမ်ား သခင္သာ သိေနတာ

CHORUS 1
သခင့္ေၾကာင့္ အသက္ရွင္ရ
အခင့္ေၾကာင့္ ရပ္တည္ႏုိင္တာ
ကၽြႏ္ုပ္အသက္ရွင္ျခင္းအားလံုးဟာ
သခင္အလုိရွိတဲ့ ယဇ္ ျဖစ္ေစပါ / ဘုန္းေတာ္ျမတ္အတြက္ ျဖစ္ေစပါ

VERSE 2
အေကာင္းဆံုးေသာေလာကအရာမ်ားထက္ ေကာင္းျမတ္ေသာ ေကာင္းကင္အဖ
ေက်းဇူးေမတၱာ ႏွလံုးသားထဲက ျဖစ္ေနတဲ့အရာ
ဖြဲ႕ႏြဲ႕၍ မတတ္ေအာင္ မ်ားလြန္းလွတာ
အတြင္းႏွလံုးသားမ်ား သခင္သာ သိျမင္တာ

CHORUS 2
သခင္ႏွင့္ အသက္ရွင္မည္
သခင္ႏွင့္ ေမြ႕ေလ်ာ္မည္
သခင့္ကုိ ခ်ီးမြမ္းမည္
သခင့္ကုိ ကုိးကြယ္မည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.