အခြင့္မေပးပါ

>>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ
ေတးဆုိ  - L. လြန္း၀ါ

VERSE 1
ေလာကဖိစီးမႈေတြၾကား ေရာက္လုိ႔ေနလား
ခဲယဥ္းဆုိးယုတ္မႈေတြၾကား စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ေနလား
႐ုန္းထြက္မရ ၀မ္းနည္းေနလား
စိတ္အားငယ္ ေတြေ၀ေနလား မိတ္ေဆြ

VERSE 2
မစမည့္ေကာင္းကင္အဖ အသင့္ရွိလုိ႔ေနတာ
ေကာင္းျမတ္တဲ့ ေကာင္းကင္အဖ ဂတိေတာ္မ်ား
အၾကြင္းမဲ့အားကုိးေသာသူမ်ား
စိတ္ႏွလံုးအလုိျပည့္စံုေစမည့္ အခြင့္ကုိ ေပးမည္

CHORUS
သင္မခံႏုိင္ေသာ စံုစမ္းျခင္း သင္၌ ေရာက္ေစဖုိ႔
ကုိယ္ေတာ္သည္ အခြင့္မေပးပါ
ခံရပ္ႏုိင္မည့္အေၾကာင္း ထြက္ေျမာက္ေသာလမ္းကုိ ျပဳေပးမည္
ကုိယ္ေတာ္ေကာင္းျမတ္ျခင္းအေၾကာင္းကုိ
ခံစားရမည္ အမွန္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.