ခ်ီးေျမႇာက္ကုိးကြယ္မည္

>>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ
ေတးဆုိ  - ဖုိးေထာင္၊ မုိင္နႏၵာေအာင္

VERSE
ေမွာင္မုိက္မွ အံ့ဘြယ္အလင္းေတာ္ထဲသုိ႔
ေခၚသြင္းေတာ္မူေသာ သူ႕ ဂုဏ္ေက်းဇူး
(အျပစ္ငရဲမွ ေရြးႏႈတ္ခဲ့သူ
 ကယ္တင္ရွင္ေယ႐ႈ ဂုဏ္ေက်းဇူး)

CHORUS
ခ်ီးမြမ္း ၀တ္ျပဳမည္ ဘုန္းႀကီးေသာအရွင္
ခ်ီးေျမႇာက္ကုိးကြယ္မည္ ဘုန္းႀကီးဘုရင္
ကၽြႏ္ုပ္၏ အားကုိးရာ ကၽြႏ္ုပ္၏ ကုိးစားရာ
ကၽြႏု္ပ္၏ စည္းစိမ္ဟာ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.