ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္အတူရွိခ်င္

>>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ
ေတးဆုိ  - Fanny

VERSE
(အကၽြႏု္ပ္၀ိညာဥ္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ေတာင့္တ
 အသက္ရွင္ေသာဘုရားကုိ ဆာငတ္လွ
 ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္ အတူရွိခ်င္)

CHORUS
ငါ့၀ိညာဥ္ကုိ ကယ္တင္ေသာ သခင့္ကုိ ကုိးကြယ္မည္
ကမၻာအဆက္ဆက္ ခ်ီးမြမ္းမည္ အစဥ္
ထာ၀ရ ေကာင္းကင္ေရာက္သည့္အခ်ိန္ထိ
ေကာင္းကင္သားႏွင့္အတူ ထာ၀ရ ခ်ီးမြမ္းမည္/၀တ္ျပဳမည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.