တုိး၍နားလည္ ထပ္ဆင့္ခံစား

>>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ
ေတးဆုိ  - နန္႔ခႏုတ္ေဖာင္

VERSE
သခင့္ဂ႐ုဏာသည္ အစဥ္အၿမဲ ထာ၀ရ လံုေလာက္သည္
ေရတြက္ၾကည့္လုိက္တဲ့အခါ ပုိတုိး၍ နားလည္
ယေန႔ထိတုိင္ေအာင္ သခင္၏ ၾကြယ္၀ေသာ ေက်းဇူးေတာ္
ေရတြက္ခ်ီးမြမ္း၍ မကုန္ သခင့္ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ား

CHORUS
သခင့္သစၥာႏွင့္ သခင့္ေမတၱာမ်ား
ေန႔ရက္တုိင္း ထပ္ဆင့္ ခံစားရသည္
ဟာေလလုယာ ခ်ီးမြမ္းေနမည္
သခင့္၏ ႀကီးမားေမတၱာ လံုေလာက္၏

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.