နာမေတာ္ဘုန္းႀကီးပါေစ

>>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ
ေတးဆုိ  - Everglades

VERSE
(သန္႔ရွင္းေသာပလႅင္ေတာ္ရင္းသုိ႔ တုိး၀င္ကာ
 ထာ၀ရဘုရားကုိ ခ်ီးမြမ္း ျပပ္၀ပ္ ကုိးကြယ္
 ဂုဏ္ျပဳျခင္း ခံထုိက္ေသာ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူေသာဘုရား
 နာမေတာ္ဘုန္းႀကီးပါေစ)

CHORUS
ထာ၀ရဘုရားတစ္ပါးတည္သာ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဒုိင္းလႊား ခုိလႈံရာရဲတုိက္
ကြယ္ကာ မ စ ဘယ္ေတာ့မွ မစြန္႔ပစ္ပါ အစဥ္ေကာင္းျမတ္
ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ၀န္ခံျမြက္ဆုိ
ခ်ီးမြမ္းျခင္းယဇ္ျဖင့္ ပူေဇာ္ကုိးကြယ္မည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.