သခင္အတူရွိတဲ့အသက္တာ

>>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ
ေတးဆုိ  - စံပီး

VERSE
(ဟာေလလုယာ)
၀မ္းေျမာက္ျမစ္ေရ စီးဆင္းေနၿပီ
ဘုရားမ်က္ေမွာက္ေတာ္ရွိေနရာ
ခ်ီးမြမ္းကခုန္ လက္ခုပ္သံမ်ား
လႊမ္းမုိး ထုိေနရာ

CHORUS
၀မ္းနည္းျခင္းေတြ ထြက္ေျပးသြား
၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြ တုိး၀င္လာ
ဒီေနရာဟာ သခင္က်ိန္း၀ပ္ရာ
(ဟာေလလုယာ)
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ေအာင္ျမင္ျခင္း ႏွလံုးသားထဲမွာ ၿငိမ္သက္ျခင္း
ခံစားရၿပီ သခင္အတူရွိတဲ့အသက္တာ ျပည့္၀စံုလင္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.