ငါ့ေက်းဇူးသည္ လံုေလာက္၏

>>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ
ေတးဆုိ  - မန္းထြန္းျမ

VERSE
ေကာင္းကင္ေျမႀကီး မတည္ေသာ္လည္း
ငါ့စကားသည္ တည္လိမ့္မည္
သစၥာေတာ္ႏွင့္ ဂ႐ုဏာေတာ္သည္
ေဖာက္ျပန္ျခင္း မရွိၿပီ

CHORUS
ေၾကာက္ရြံ႕စုိးရိမ္ျခင္းမရွိ
ကုိယ္ေတာ္ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္အတူ ရွိသည္
ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းရွိ
ငါ့ေက်းဇူးသည္ သင့္အတြက္ လံုေလာက္၏
ငါ့၀ိညာဥ္ ၿငိမ္၀ပ္ျခင္းရွိ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.