ငါ၏သုိးထိန္း

>>>Download

VERSE 1
မုန္တုိင္းၾကမ္းတဲ့ဘ၀ ပင္လယ္ျပင္မွာ သေဘၤာနစ္ခဲ့စဥ္
ေသာင္ကမ္းမွန္းဆရ အလွမ္းက ကြာေနလည္း
မရဏာကုိ အံတုၿပီး ယံုၾကည္စြာ ကူးခတ္ျခင္းသည္
ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါ၏ သိုးထိန္းျဖစ္ေတာ္မူ၏

VERSE 2
ေမွာင္မိုက္ညနက္ သန္းေခါင္ယံခ်ိန္မွာ လမ္းမ်ားေပ်ာက္ခဲ့စဥ္
ဘယ္သုိ႔ေရွ႕ဆက္ရ လမုိက္ေနေသာ္လည္း
ေရာင္နီကို ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ယံုၾကည္စြာ ခရီးဆက္ျခင္းသည္
ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါ၏သိုးထိန္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏

CHORUS
ေသမင္း၏ အရိပ္လြမ္းမိုးေသာခ်ဳိင့္ထဲ တစ္ေယာက္တည္းေလွ်ာက္ခဲ့စဥ္
ေသမင္းရဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ ငါမေၾကာက္ဘူး
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိတဲ့ အသက္၀ိညာဥ္အတြက္ ပ်က္စီးျခင္းကင္းမည္
ငါ၏အရွင္သည္ သိုးထိန္းျဖစ္ေတာ္မူ၏

VERSE 3
စံုစမ္းျခင္းေတာတြင္းမွာ ရင္ဆိုင္စရာ သားရဲနဲ႔ေတြ႕ရင္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထြက္ေပါက္ ပိတ္ဆို႔ေနေသာ္လည္း
အႏၱရာယ္ေတြႀကံဳပါေစ ရင္ဆိုင္ေရွ႕တုိးရဲျခင္းသည္
ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါ၏ သိုးထိန္းျဖစ္ေတာ္မူ၏

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.