သခင္ဘုရားအလုိေတာ္အတုိင္း

>>>Download

VERSE 1
ႏႈတ္ဖ်ားမွာေတာ့ ဘုရား စိတ္ႏွလံုးမွာေတာ့ ေ၀း
မွန္ကန္မႈမရွိေသာ ကုိးကြယ္ျခင္း
စိတ္ႏွင့္ အာ႐ံုကစြန္းထင္း
နာခံျခင္းနဲ႔ မ်က္ႏွာေတာ္ရွာဖုိ႔ရာ

CHORUS
(သခင္ဘုရားအလုိေတာ္အတုိင္း ရွိေနပါ့မယ္
 နာမ္၀ိညာဥ္နဲ႔လည္းေကာင္း ဖူးေမွ်ာ္ပါ့မယ္
 သခင့္မ်က္ေမွာက္သုိ႔ တုိး၀င္မယ္ သစၥာတရားနဲ႔ ကုိးကြယ္မယ္)
 သခင္ဘုရားအလုိေတာ္အတုိင္း

VERSE 2
ႏႈတ္ဖ်ားမွာေတာ့ဘုရား လက္ေတြ႕မွာေတာ့ ေ၀း
ယံုၾကည္ျခင္းမရွိတဲ့ အျပဳအမူမ်ား
စိတ္ႏွင့္ အာ႐ံုမွာစြန္းထင္း
ျဖဴစင္ျခင္းနဲ႔ မ်က္ႏွာေတာ္ရွာဖုိ႔ရာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.