အျဖည့္ခံ

>>>Download

VERSE 1
ယံုၾကည္ခို္င္မာ လွမ္းေလွ်ာက္ခဲ့တယ္ ဘုရားအတြက္ ေပးဆပ္ဖို႔႔
ႀကိဳးစားရင္း ေမာပန္းျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕လည္း
လမ္းကေလးမ်ားအထက္ အၿပံဳးေလးေတြ ရင္ထဲ
(ဒို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ခုိင္ၿမဲစြာနဲ႔ အားသစ္မ်ားစြာ)

VERSE 2
ကိုယ္စီေနရာ ဘုရားေပးထားတယ္ အစြမ္းအစမ်ားလည္း
သခင့္အတြက္ေပါ့ အားနည္းျခင္းမ်ားနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနလည္း
အခ်င္းခ်င္း ႏွစ္သိမ့္လုိ႔ ေဖးမကာ အစဥ္အၿမဲ
(ဒုိ႔ စိတ္ကူးေလးေတြ သခင္ဘုရားအတြက္ပဲ ထားရွိတတ္ရင္ လွပခဲ့ / ထားရွိၾကမယ္)

CHORUS
ယံုၾကည္စြာရယ္ ကုိယ္ေတာ္ထံပါး လွမ္းေလွ်ာက္ရမယ့္
ေန႔ရက္မ်ားစြာ နာခံကာ ၀ိညာဥ္သေဘာအတုိ္င္း လုပ္ေဆာင္ပါ
လုိခ်င္တာေတြ မႀကံေဆာင္ႏုိုင္လည္း ေပးဆပ္ျခင္းက
ဘုရားအတြက္ အၿမဲေလ တကယ္လုိေနတာ သခင့္အတြက္ အျဖည့္ခံပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.