အလင္း၌ သြားေလာ့

>>>Download

VERSE
{ ( အခ်င္းလူပ်ိဳ၊ အသက္ပ်ိဳေသာအခါ ေပ်ာ္ေမြ႕ေလာ့)
   ( ႏုပ်ိဳစဥ္ေလးမွာ စိတ္ရႊင္လန္းျခင္းရွိေလာ့)
  ကိုယ္အလိုရွိေသာလမ္းႏွင့္ ကိုယ္ဥာဏ္ျပေသာ လမ္းသို႔ လုိက္ေလာ့}

PRE-CHO
ထုိအမႈအလံုးစံုက္ို ဘုရားရွင္စစ္ေၾကာ၍
သင့္ကို အျပစ္ေပးလိမ့္မည္ဟု ေအာက္ေမ့ေလာ့

CHORUS
ေယရႈက အလင္းသည္ သင္တုိ႔တြင္ ခဏသာရွိသည္ အလင္းရွိစဥ္ ျပဳရမည္
(အဘယ္သူမွ် မျပဳႏုိင္ မစြမ္းခ်ိန္ရွိေန / ေမွာင္မိုက္ျခင္းအမႈကို ေ၀းေစဖုိ႔ရာ)
အလင္း၌ သင္ေလွ်ာက္လုိက္ပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.