ရႊင္လန္းျခင္းသီခ်င္း

>>>Download

VERSE
ေရမရွိေသာ ေသြ႕ေျခာက္ေသာအရပ္၌
အားအင္ကုန္ခမ္း၍ ေနစဥ္ ကၽြႏု္ပ္၏ ၀ိညာဥ္သည္
ကုိယ္ေတာ္တစ္ပါးတည္းသာ ေမွ်ာ္လင့္ေန
ထုိသုိ႔ ေကုိယ္ေတာအား ကၽြႏ္ုပ္ေမာဆၤလင့္ေနေသာအခါ
၀မ္းသာရႊင္လန္းျခင္းခံစား ညႇဳိးႏြမ္း၀ိညာဥ္အား လန္းဆန္းေစဘုရား

CHORUS
ထုိနာမေတာ္သည္ မဂၤလာရွိေစေသာ္
ဂ႐ုဏာေတာ္သည္ အသက္ထက္ေကာင္း၏
ကၽြႏု္ပအသက္ရွင္စဥ္ ေန႔ရက္စဥ္တုိင္း
ရႊင္လန္းျခင္းျဖင့္ ခ်ီးမြမ္းမည္ အခ်ိန္အခါတုိင္း

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.