တျခားကမၻာကလူသားေတြ

>>>Download

CHORUS
[၀မ္းေျမာက္ျခင္းနဲ႔ ေကာင္းကင္သားတုိ႔အိမ္ (ဟုိမွာ) ]

ကၽြႏု္ပ္သည္ ေျမႀကီးေပၚ ေခါင္းေမာ့ကာ ေမွ်ာ္ရင္း
ဒူးေထာက္ဆုေတာင္းေနရစဥ္ စိတ္ႏွလံုးထဲက ကၽြႏု္ပ္၏၀ိညာဥ္
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ပလႅင္ေတာ္ေရွ႕ဆီသုိ႔
ေကာင္းကင္က စကားသံ ေကာင္းကင္ကသီခ်င္း
ရဲရင့္လာေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ယခု ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းသည္
ဆာေလာင္ကာ နာက်င္မႈေတြသည္ ေသခ်ာေတြးရင္း
ဒါ စစ္ေၾကာျခင္း ဒါ စံုစမ္းျခင္း ဒါ စစ္ေၾကာျခင္း

CHORUS
[၀မ္းေျမာက္ျခင္းနဲ႔ ေကာင္းကင္သားတုိ႔အိမ္ (ဟုိမွာ) ]

VERSE 1
ဒီကမၻာေျမဟာတုိ႔ မပတ္သက္ ဘာဆုိဘာမွမဆုိင္
ေရႊေတြ ေငြေတြ မၿမဲတဲ့ဥစၥာမ်ား ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္နဲ႔
Citizenship ကုိ ကုိယ္တုိင္ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရလုိက္ၿပီပဲ

VERSE 2
ဆူညံပူညံ ေလာဘေဒါသ ေျမေပၚေလာင္မီးက်
ဘယ္ေနာမွ မေအးျမေတာ့ပါလား
ႀကီးႏုိင္ငယ္ညႇင္း ႏုိင္ထက္စီးနင္းထင္ရာေတြႀကဲၾက
အဲဒါေတြဟာ ဒုိ႔နဲ႔မသက္ဆုိင္ဘူး

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.