ႏုိးထမႈျမစ္

>>>Download

VERSE
သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ လႈပ္ရွားသည့္အခါ
ခ်ည္ေႏွာင္ေနတဲ့ တံတိုင္းႀကီးမ်ား ပြင့္သြား
၀ိညာဥ္ မ်က္စိပြင့္ ၀ိညာဥ္ နားေတြၾကား နိမိတ္လကၡဏာ ႀကီးမားစြာ ထင္ရွား
ဖူလႈံေပါမ်ားျခင္း ၾကြယ္၀ျခင္းမ်ား မႀကံဳစဖူး အံ့ဖြယ္တန္ခိုးမ်ား

PRE – CHORUS
၀ိညာဥ္ႏုိးထျခင္း တုိင္းႏုိင္ငံထဲ၌
ယခု သက္ေရာက္ၿပီ ယံုၾကည္ ၀န္ခံ ျမြတ္ဆုိ

CHORUS
ႀကီးမားေသာ ႏိုးထမႈျမစ္ စီးဆင္းလာၿပီ
ထူးဆန္းေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ခံစားရလာၿပီ
ငိုက္ျမည္းေသာ ၀ိညာဥ္မ်ားစြာ ႏုိးထလာၿပီ
ႏုိးထမႈရဲ႕ တန္ခိုးမ်ား ကူးစက္လာၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.