အ႐ႈံးအျမတ္

>>>Download

VERSE 1
သိပ္ခ်စ္တယ္ေျပာၿပီး သူ႕အလုိလည္း တစ္ခုမွ မလုိက္ခဲ့ဘူး
သူ႕ရဲ႕စကားတစ္ခြန္းတစ္ေလေတာင္မွ နားမေထာင္ခဲ့ဘူး
ကုိယ့္ရဲ႕အလုိအတုိင္း လုပ္ခ်င္တာကုိ ဇြတ္လုပ္တတ္တာ
မင္းရဲ႕အခ်စ္လား ေျပာျပစမ္းပါ
ဟန္ေဆာင္တတ္ေသာ ႏွလံုးသားမဲ့ အခ်စ္မ်ား

VERSE 2
ေျပာင္းလဲတယ္ေျပာၿပီး အသက္တာလည္း ထူးျခားလုိ႔မလာဘူး
ဘုရားရဲ႕အလုိမ်ားျပည့္စံုေစဖုိ႔ မစြမ္းေဆာင္ခဲ့ဘူး
ထက္ေကာင္းကင္ရဲ႕ အစစ္သရဖူအား ေမ့ေလ်ာ့ရင္းေလ
ကင္းမဲံ့ေနေသာ ႀကီးထြားျခင္းအသက္တာ
ပလႅင္ေတာ္ေရွ႕ ၀မ္းနည္းလုိ႔ ရွက္ေနမွာ

CHORUS
တုိက္ျမင့္ေပၚထက္ ထပ္ဆင့္တည္ေဆာက္ေသာအရာမ်ား
ေရႊ ေငြ ေက်ာက္ေကာင္း သစ္သား ျမက္ပင္ ေကာက္႐ုိးလား
မီးနဲ႔စစ္ေဆး ကၽြမ္းမီးေလာင္မလား အသီးသီးလုပ္သည့္အတုိင္း
ထုိေန႔ရက္မွာ အ႐ႈံးအျမတ္ေတြ႕လာမယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.