ႏိုင္ငံေတာ္တည္လုနီးၿပီ

>>>Download

VERSE 1
ေတာမွာ ဟစ္ေၾကာ္သူ ေယာဟန္ ဟစ္ေအာ္ႀကံဳး၀ါး
မိုက္ေနာင္တေတြ ရၾကစမ္း ဟ
စိတ္ပါေသာလူထုသည္ ေကာင္းကင္တက္ရန္ တုိးေ၀ွ႕
၀မ္းေျမာက္ျခင္းကုိ မြတ္သိပ္ေသာေန႔

CHORUS
ႏုိင္ငံေတာ္တည္လုနီးၿပီ ဟူး
ႏုိင္ငံေတာ္တည္လုနီးၿပီ
ေနာင္တရၾကေလာ့ ေနာင္တရၾကေလာ့ ခုမွစ၍
ႏုိင္ငံေတာ္တည္လုနီးၿပီ

VERSE 2
လက္ထပ္ေသာသီခ်င္းကုိ တီးစဥ္ ၀မ္းမသာတတ္ၾက
က်ဳပ္လူမ်ဳိးေတြ ဒုကၡ ဒုကၡ
အသုဘေတးကုိတီးစဥ္တုန္းမွာ ၀မ္းမနည္းတတ္ၾက
က်ဳပ္လူမ်ဳိးေတြ ဒုကၡ ဒုကၡ

BRIDGE
ေဂါေမာရၿမိဳ႕သားနဲ႔ ဆိုးသြမ္းလြန္းတဲ့ ေသာဒံုၿမိဳ႕သား
အခ်ိန္ကာလတုိ႔ ေစ့လုခ်ိန္မွာ
ေနာဧသေဘၤာႀကီးနဲ႔ ေျပးထြက္ခဲ့ၾက ဒုကၡလူသား
အခ်ိန္ကာလတုိ႔ ေစ့လုခ်ိန္မွာ

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.