ဘ၀ဇာတ္ခံု

>>>Download

VERSE
အတင္းေျပာ အဖ်င္းေျပာ လူ႕ဘ၀ႀကီးရဲ႕ ႐ုပ္လံုး
အတုေတြလား အစစ္ေတြလား ခြဲျခားမရတဲ့ တံတိုင္း
ဟန္ေဆာင္လိ္မ္ညာ မာယာမ်ားတဲ့ ေလာက
ကိုယ့္ကုိကိုယ္ လိမ္ညာၾက ေလာက
လူ႕ဘ၀ဇာတ္ခံု စ်ာပနာ အခမ္းအနားမွာ ေၾကညာေန ေသတမ္းစာမ်ား

CHORUS
ဗာရဗၺလုိ ငါတို႕ ေပ်ာက္ဆံုးေနငါတို႔
သူ႔ရဲ႕ေသြးစက္နဲ႔ (Crucify)
ငါၾကားေန အသံမ်ား ငါ့ဘ၀ရဲ႕ဇာတ္လမ္း
လံုး၀/ သံုးမရတဲ့ (Crucify)
ငါျပန္ျမင္ေနတယ္ ကိုယ္တုိင္ပဲလား
ငါ့ဘ၀ေန႔ရက္မ်ား ေသဆံုးၿပီး

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.