ေနာက္ဆံုးညစာ

>>>Download

VERSE 1
ကရာနီေတာင္ေပၚ၌ အသက္ေတာ္မစြန္႔ခင္ ေဂ်ရုစလင္ၿမိဳ႕ရဲ႕ တစ္ေနရာ အထက္ခန္းတြင္
ေရြးေကာက္ေတာ္မူခဲ့ေသာ အေပါင္းတပည့္တုိ႔ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္ ညစာ စားခဲ့သည္

VERSE 2
ထိုအခ်ိန္၀ယ္ စားပြဲမွ ထေတာ္မူလ်က္ ေယဇူးသည္ ခြက္ျဖင့္ ေရကုိ ယူၿပီးလွ်င္
ႏိွမ့္ခ်ေသာ စိတ္သေဘာထားဖုိ႔ တပည့္ေတာ္တုိ႔၏ ေျခကုိ ေရျဖင့္ ေဆးကာ ျပခဲ့သည္

VERSE 3
ေပါင္မုန္႔ႏွင့္ စပ်စ္ရည္ကုိ ယူေတာ္မူၿပီး စားၾကပါ ငါ၏ ခ်စ္သား တပည့္အေပါင္းတုိ႔
ဤအရာသည္ ငါ၏ အသားႏွင့္အေသြးေတာ္ျဖစ္သည္ ဤသို႔ ျပဳတိုင္း ငါ့ကုိ သတိရပါ

VERSE 4
ပႆခါပြဲညစာကို စားလ်က္ရွိစဥ္ ေယဇူးသည္ အလြန္ ၀မ္းနည္းစြာ မိန္႔ၾကားသည္
သင္တုိ႔တြင္ ေကာက္က်စ္ေသာ တပည့္မိုက္တစ္ေယာက္သည္ ရန္သူေတြထံ ငါ့ကုိ ႏွင္းအပ္မည္

(အုိသခင္ အကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေထာင္တြင္းသုိ႔လည္းေကာင္း
 အေသသတ္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း လုိက္ျခင္းငွါ အသင့္ရွိပါ၏)

VERSE 5
အုိ ေပတ႐ု နားေထာင္ေလာ့ သင့္အားေျပာမည္ ဤည၌ ၾကက္ဖႏွစ္ႀကိမ္ မတြန္ေသးခင္
ငါသည္ ရန္သူ ေလွာင္ခ်ဳိင့္အတြင္း ဆင္းရတဲ့အခါ သင္သည္ ငါ့အား သံုးႀကိမ္ ျငင္းလိမ့္မည္

VERSE 6
ယုတ္ညံ့ေသာ ဖာရိရွဲႏွင့္ တပည့္အေပါင္းတုိ႔၏ မမွန္ကန္ေသာ စြဲခ်က္တင္အား ျပဳအားကုိ
မလြန္ဆန္ႏုိင္သူ ပိလတ္တုမင္း ဘုရားျမတ္ အသက္ကုိ သတ္ျခင္းေပၚတြင္ သတ္ရန္ အမိန္႔ခ်သည္

ENDING
ဤကမၻာေျမမွာအျပစ္သားမ်ား ကၽြႏ္ုပ္အတြက္သာ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သည္ အသက္ေတာ္စြန္႔ခဲ့သည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.