အခ်င္းမလွခဲ့

>>>Download

VERSE 1
ဘ၀တုိက္ပြဲေတြ ဆင္ႏႊဲၿမဲ ေမာပန္းျခင္းသာ ေမြးဖြားခဲ့
ေႏွာက္ယွက္မႈေတြ ေၾကာက္ရြံ႕မလား အဆင့္ရွိလ်က္နဲ႔ အခ်စ္မရွိခဲ့
ႏႈတ္လုိ႔မရပါ ဒီအျဖစ္မ်ား စိတ္ကူးနဲ႔သာ လမ္းဆံုးေန
ေႏွာက္ယွက္မႈေတြ အ႐ႈံးေပးမလား လက္ေတြ႕ဘ၀မွာ အ႐ႈံးမ်ားလား

CHORUS
အႀကိမ္ႀကိမ္သာ စိတ္႐ႈပ္ေနဆဲ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ႐ႈတ္ခ်ေနဆဲ
၀ိညာဥ္ေတာ္အမ်က္ထြက္ေစတဲ့ အသက္တာ
အႀကိမ္ႀကိမ္သာ ထြက္ေျပးေနဆဲ ကုိယ္ေတာ္ကုိလွည့္စားေနဆဲ
အႀကိမ္ႀကိမ္သာ ဆက္မွားေနဆဲ

VERSE 2
ေရြးႏႈတ္ျခင္းခံလူမ်ားအတြက္ ကုိယ့္ရဲ႕ကားတုိင္ထမ္းရြက္ကာ
သခင့္ရဲ႕ေရွ႕မွာ ဒူးေထာက္လ်က္ သခင့္အတြက္ အသက္တာ ဆက္ကပ္ဖုိ႔
ႏႈတ္လုိ႔မရပါ ဒီအျဖစ္မ်ား စိတ္ကူးနဲ႔သာ လမ္းဆံုးေန
ေႏွာက္ယွက္မႈေတြ အ႐ႈံးေပးမလား လက္ေတြ႕ဘ၀မွာ အ႐ႈံးမ်ားလား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.