ေစာင့္ထိန္းမူၿပီ

>>>Download

VERSE
ဘုန္းတန္ခုိးေတာ္နဲ႔ လႊမ္းၿခံဳေပး
ကၽြနု္ပ္ရဲ႕၀ိညာဥ္အား လြတ္ေျမာက္ေစခဲ့
ဘုန္းႀကီးအရွင္အား ကုိးကြယ္ၾက
သူ႕ရဲ႕ဘုန္းေတာ္အား အစဥ္ခ်ီးမြမ္း

CHORUS
ဘုန္းႀကီးျခင္း အလံုးစံု ခံထုိက္ေသာဘုရားျမတ္ရွင္
သူျပဳေသာအမႈမ်ားအတြက္
ခက္ခဲခ်ိန္တုိင္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္အနားအၿမဲရွိေန
ေရႊလက္ေတာ္ ကၽြႏု္ပ္အား အစဥ္ေစာင့္ထိန္းမူၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.