ျပည့္စံုေစသူ

>>>Download

VERSE 1
ဆႏၵမ်ား ျပည့္စံုဖုိ႔ အႀကံအစည္ေတြ မုိးျမင့္ထက္ထိ ေရာက္ေနလည္း
တကယ္တမ္းေတာ့ လက္ေတြ႕မွာမရွိ
ေမွ်ာ္လင့္ထားသမွ်ေတြလည္း ေပၚလြင္မလား စိတ္ကူးသက္သက္ ေစာင့္ေနခဲ့
ဘာေၾကာင့္လဲ သံသယမ်ားစြာနဲ႔

CHORUS
မတူႏုိင္ဘူး မမွီႏိုင္ဘူး ထာ၀ရဘုရားရဲ႕အႀကံအစည္
သူသာအားလံုး ျပည့္ေစလိမ့္မယ္
ထာ၀ရတည္ေစဖုိ႔ သာ၍ ေကာင္းေသာအႀကံအစည္
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ား ျပည့္ေစလိမ့္မယ္
ကုိယ္ေတာ့္လက္ေတာ္ အႀကံအစည္မ်ား အပ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.