ႏွလံုးသားေယဇူး

>>>Download

VERSE 1
ေနေရာင္ျခည္ရဲ႕အလင္းတန္းေအာက္ တူစံုညီညာတက္လွမ္းမယ္
ခရစ္ေတာ္အတြက္ ဒုိ႔တေတြ အသင့္ရွိမယ္
ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕အမႈေတာ္အတြက္ စစ္မွန္စြာကြယ္ ပါ၀င္ဖုိ႔
ဒုိ႔လူငယ္ေတြ ျပင္ဆင္စုိ႔ကြယ္

CHORUS 1
ဒုိ႔ဘ၀ရဲ႕ အသက္နဲ႔ အရွင္သခင္ဆရာဟာေလ
ဘ၀ရဲ႕အလင္းေရာင္လည္း သူပဲ
သူ ဘယ္မွာမ်ားေနလဲလုိ႔ ေမးရင္
လာၾက ဒုိ႔မ်ားရဲ႕ ႏွလံုးသားထဲမွာ

CHORUS 2
ဒုိ႔ဘ၀ရဲ႕ အသက္နဲ႔ အရွင္သခင္ဆရာဟာေလ
ဘ၀ရဲ႕အလင္းေရာင္လည္း ေယ႐ႈ
ေယ႐ႈအတြက္ ဒုိ႔မ်ားဘ၀ကုိ ေပးမယ္
အသင္းေတာ္အတြက္ ႏွိမ့္ခ်မႈနဲ႔ ေပးဆပ္မယ္

ENDING
ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕အလုိေတာ္အတုိင္း အသံုးခ်ပါ
လာၾကည့္ပါ ဒုိ႔မ်ားရဲ႕ အပါးမွာ

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.