အရာရာထက္

>>>Download

VERSE
ျဖဴစင္ ျမင့္ျမတ္ သန္႔ရွင္း ရွင္သန္ယေန႔ထက္ထိတုိင္
ေသျခင္းကုိ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီ
အရာရာထက္မွာ အုပ္စုိး ပလႅင္ျမင့္ထက္စုိးစံ
ထုိက္တန္ အားလံုးအထက္မွာ

PRE-CHO
သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း ကုိယ္ေတာ္သန္႔ရွင္း
ခ်ီးေျမႇာက္ ခ်ီးေျမႇာက္ အရာရာထက္

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္သာ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း ႀကီးျမတ္ျခင္းေပးအပ္ပါ၏
ျမင့္ျမတ္ျခင္း ဘုန္းတန္ခုိးနဲ႔ ထာ၀ရ ဘုန္းႀကီးသခင္အား
(ဟာ ဟာ ဟာ ဟာေလလုယာ) (အာ အာ အာ အာမင္)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.