အင္အား

>>>Download

VERSE 1

ရွင္သန္လာခဲ့တဲ့ ေန႔ရက္မ်ားစြာရယ္ လံုး၀ အဓိပၸါယ္မဲ့
ကာရံမဲ့ျခင္းနဲ႔ မြန္းၾကပ္မႈေတြရယ္ ႏွိပ္စက္လုိ႔ေနခဲ့
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားလည္း ေပ်ာက္ရွေနခဲ့
သာယာစြာၿငိမ္းခ်မ္း အပူပင္မဲ့ေသာလမ္း ျမင္ႏုိင္မလား

VERSE 2
လူေတြ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ လမ္းမႀကီးေပၚ၀ယ္ အေတြးနဲ႔ေလွ်ာက္ေနဆဲ
တည္ေနရာမဲ့တဲ့ ငါ့စိတ္ကူးေတြရယ္ မီးခိုးေငြ႕လုိပဲ
မေသခ်ာႏိုင္လြန္းတဲ့ စိတၱဇနယ္ပယ္
သာယာႏိုင္ဦးမလား တည္ၿငိမ္ႏိုင္ဦးမလား ဒီဘ၀ၾကား

CHORUS
လိုခ်င္တာေတြရယ္ ျဖစ္လုိက္ခ်င္တာ ေလာကႀကီးထဲရွိပါ့မလား
အေျဖရွာေနပါတယ္ ၿငိမ္းေအးခ်မ္းရာ ဘယ္သူလာ ကယ္တင္မလဲေလ
ဒီအခ်ိန္ ဒီဘ၀ရဲ႕ အေမွာင္ထဲ ျမင္ခ်င္တယ္ အလင္းတန္းရဲ႕ကမၻာရယ္
(ဒီအခ်ိန္မွာ ဘ၀တစ္ခုရဲ႕ အဓိပၸါယ္ပဲ ကယ္တင္ရွင္ေပးအပ္တဲ့ အလင္းကမၻာရယ္)

VERSE 3
ကယ္တင္ရွင္ျမတ္က ခြင့္လႊတ္လုိ႔ေနတယ္ မဆံုးေသာေမတၱာနဲ႔
အခ်ိန္ကိုေစာင့္စားရင္း ေနာက္က်မႈေတြရယ္ ဘ၀တစ္ခုလံုးနဲ႔ပဲ
အမွန္ကုိျပေသာလမ္း ေတြ႕ခဲ့ၿပီပဲ
သာယာစြာၿငိမ္းခ်မ္း အပူပင္မဲ့ေသာလမ္း ျမင္လို႔သြား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.