ႀကိဳတင္သတိ

>>>Download

VERSE 1
သတိအၿမဲထားပါ စာတန္မာရ္နတ္ဟာ ေနရာတကာမွာ ရွာႀကံၿပီးေတာ့
ဖ်က္စီးေႏွာင့္ယွက္တယ္ သတိတခ်က္လစ္ရင္ စာတန္ေထာင္ခ်ိဳင့္မွာ
ျပန္လည္ထူေထာင္ ရွာေဖြမတတ္ေအာင္ ေလွာင္ပိတ္မိလိမ့္မယ္
ဒါေၾကာင့္ တို႔ေတြ

VERSE 2
သတိရွိရမယ္ စာတန္ရန္အတြက္ကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ရင္ဆုိင္ရဖို႔
အဆင္သင့္ရွိရမယ္ သတိအၿမဲရွိေအာင္ စာတန္ကုိ ေအာင္ဖို႔ရန္
ကယ္တင္ရွင္သခင္ ေယရႈဘုရားထံ  ဆုေတာင္းဆက္ကပ္ပါ
ဒါမွ တို႔ေတြ

CHORUS
ေအာင္ျမင္ၿပီးသား ေခ်ာ္လည္းမလဲႏုိင္ ေမွ်ာ္ရာပန္းတုိင္
လိုက္ေလွ်ာက္ႏုိင္ၿပီး ေအာင္ျမင္ဆြတ္ခူးလိမ့္မယ္
ေလွ်ာက္ၿမဲအစဥ္နဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း ျပည့္မယ္
ဒါေၾကာင့္ တုိ႔ေတြ

ENDING
အစဥ္သတိထားၾကမယ္ မလြဲမေသြ တိမ္းသြားေအာင္
ေယရႈရွင္အားျဖင့္ ရပ္တည္ပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.