ခ်ီးမြမ္းၾကကုန္ေလာ့

>>>Download

CHORUS
(အသက္ရွိသူအေပါင္းတုိ႔ ခ်ီးမြမ္းၾကကုန္ေလာ့)
အခ်ိန္တုိင္း ခ်ီးမြမ္း ေနရာတုိင္း ခ်ီးမြမ္း
အခ်ိန္တုိင္း ခ်ီးမြမ္း ေနရာတုိင္း ခ်ီးမြမ္းၾကကုန္ေလာ့

VERSE
ေန႔ရက္အစဥ္တုိင္း သခင္ဘုရားရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္
ခ်ီးမြမ္းကာ ဘ၀ခရီး ကုန္ဆံုးစၾကမယ
၀မ္းနည္းမႈမ်ားႏွင့္ နာက်င္စရာအားလံုး ေမ့လုိက္ေတာ့
ေရွ႕ဆက္မယ့္ အနာဂတ္ခရီး
သခင္ဘုရား ျပင္ဆင္ေပးမယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.