ခရစၥမတ္စ္သက္ေသ

>>>Download

VERSE 1
သိုးေက်ာင္းသားမ်ားလည္း သိုးေက်ာင္းေနစဥ္ အလင္းတန္းေလးတစ္ခု ထြက္လာတယ္
ဗက္သေလဟင္ၿမိဳ႕မွ သူငယ္ေတာ္ေယဇူး သင္တုိ႔အတြက္ ဖြားျမင္ၿပီ
မင္းသံုးပါးတုိ႔လည္း လမ္းျပၾကယ္ေနာက္ တေကာက္ေကာက္လုိက္လာစဥ္
ဗက္သေလဟင္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ႏြားတင္းကုပ္မွာ သူငယ္ေတာ္ကုိ ေတြ႕ၿပီကြယ္

CHORUS
ဂလုိရီယာ ဂလုိရီယာ
ဂလုိရီယာ ဂလုိရီယာ

VERSE 2
သူငယ္ေတာ္ဟာ ႏွိမ့္ခ်စြာျဖင့္ ႏြားစားခြက္မွာ ဖြားျမင္တယ္
တစ္ကမၻာလံုးကုိ ကယ္တင္ဖုိ႔ ေယဇူးခရစ္ၾကြလာၿပီ
လူငယ္ေမာင္မယ္ေတြ သီခ်င္းေလးစပ္ဆုိလုိ႔ သူငယ္ေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းစုိ႔ကြယ္
တစ္ကမၻာလံုးကလူငယ္မ်ား ကယ္တင္ရွင္အတြက္ သက္ေသခံမယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.