အရိပ္ႏွင့္ထပ္တူ

>>>Download

VERSE 1
အႏၱရာယ္ဆုိးေတြရယ္ ရင္ဆုိင္ရာ ကမၻာထဲမွာ နားလည္မႈေတြနဲ႔
ၾကင္နာစြာ သင့္အနားမွာ ကာကြယ္လို႔ေပးဆဲ သူ႔ေမတၱာ အရိပ္ကို
လႊမ္းၿခံဳကာ ထာ၀စဥ္ ႏွစ္သိမ့္ေပးခဲ့

VERSE 2
အဓိပၸါယ္မဲ့စြာနဲ႔ ေနထုိင္ရာ ဘ၀ထဲက ပဲ့ျပင္လို႔ေနရင္း ကယ္တင္သူ
သခင္တစ္ပါးသာ ၾကင္နာသူေ၀းလဲ တုိ႔နဲ႔အစဥ္ရွိသူ
ခရစ္ေတာ္သာ ခိုလႈႈံ ေႏြးေထြးရာပဲ

CHORUS
သင္ဘယ္ေနရာ ဘယ္ဆီရွိလဲ ၾကင္နာလ်က္ ေစာင့္ေရွာက္ေနသူ
ဒုကၡမ်ားထဲ မထားရက္ပါဘူး / ဒုကၡတြင္းထဲ ပစ္မထားရက္ပါဘူး
ေရြးႏႈတ္ကယ္လႊတ္သူ
ေ၀ဟင္ပင္ ပ်ံတက္သြားလည္း သခင္သည္ အနားအၿမဲရွိတယ္
သခ်ဳႋင္းတြင္းထဲ ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း
သူ႕လက္ေတာ္နဲ႔ ေဖးမေနဆဲေလ

ENDING
ထာ၀စဥ္ရွိခဲ့ ခုိလႈံျခင္းအရိပ္ျဖစ္ေလသူ
ဧမာေႏြလ ခ်စ္ေမတၱာရွင္ ႀကီးျမတ္ေလသူ ဒုိ႔နဲ႔ အစဥ္ရွိသူ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.