အကြယ္အကာ

>>>Download

VERSE 1
အသက္တာမွာ အခ်ည္းအႏွီးမႈမ်ားနဲ႔ ပင္ပန္း၍ ဥာဏ္မဲ့လို႔ေနသလား
တည္ၿမဲၿပီး အက်ိဳးကို ျဖစ္ေစတဲ့ စင္ၾကယ္ေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျမတ္ရွိေန
ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ထာ၀ရခိုလႈံ

VERSE 2
ကိုယ္ေတာ္ေပးတဲ့ အလင္းကို ျမင္ျပင္းလို႔ ဒုစရိုက္လမ္းထဲ ဆက္ေလွ်ာက္ေနမလား
အဆုိးအားျဖင့္ အသက္တာ အရႈံးမခံဘဲ ေအာင္ျမင္ေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျမတ္ရွိေန
ခုိလႈံသူအတြက္ ထာ၀ရ အကြယ္အကာ

CHORUS
ခ်စ္တဲ့မိတ္ေဆြ ဥာဏ္ပညာရွိလွ်က္
အခ်ိန္ကာလကို ေရြးႏႈတ္ၾက
ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ သြန္သင္မႈေအာက္
ညႊန္ျပမႈနဲ႔ အသက္ရွင္ပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.