၀မ္းေျမာက္ျခင္းသည္ခြန္အား

>>>Download

VERSE
ကုိယ္ေတာ္၌ ၀မ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းသည္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္အလုိေတာ္ရွိသည္
ေန႔စဥ္အသက္တာ ခ်ီးမြမ္းကာ ဘ၀ကုိ ေရတြက္ ေက်ာ္လြန္ပါ
ကုိယ္ေတာ္ကုိ အားကိုးယံုၾကည္ေသာသူ ေအာင္ျခင္းကုိ ထူးျခားစြာရမည္
သင့္ရဲ႕အသက္တာ ကိုယ္ေတာ္အား ဆက္ကပ္ျခင္းျဖင့္ အသက္ရွင္ပါ

CHORUS
ခ်ီးမြမ္းျခင္းယဇ္ ပူေဇာ္ျခင္းသည္ ဘုရားရဲ႕ဂုဏ္ေတာ္ ထင္ရွားျခင္းပင္
ခ်ီးမြမ္းျခင္းယဇ္ ပူေဇာ္ျခင္းသည္ ၀ိညာဥ္ခြန္အား တိုးပြားျခင္းပင္
ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့ ေန႔စဥ္အသက္တာ ၀မ္းေျမာက္ၾကေလာ့ ဟာေလလုယာ
ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္း ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းျဖင့္ သင့္အသက္တာ ေလွ်ာက္လွမ္းပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.